fbpx
Close

ביטוח רכב

למה זה חשוב?


כמה דברים שחשוב לדעת על ביטוח רכב

ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
מה זה בכלל?
 • ביטוח רכב, יוצר ביטחון כלכלי ותפעולי, במקרה של חלילהתאונה, יצירת נזק מקרית או בזדון במקרים מסוימים אשר עלולים להיגרם לרכב.
 • למרות הדעה הרווחת כי בביטוח רכב "הרוב לא מכוסה", בפשטות ובצורה הגיונית ניתן להבין אילו כיסויים נותנות חברות הביטוח.
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
נוסח "הפוליסה התקנית"?

הפוליסה התקנית היא נוסח פוליסה, אשר אושר על ידי המפקח לביטוח והיא התקן המינימלי לחברות הביטוח, ליצירת פוליסת ביטוח לרכב.

מהותה: כלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון למעט אופנוע

בפוליסה שני פרקים:

 • ביטוח לרכב עצמו
 • ביטוח לצד ג'

חברת הביטוח רשאית לשנות את נוסח הפוליסה התקנית אך ורק שינויים שהם לטובת המבוטח


ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
ואיך מוגדר רכב?
 • "הרכב הנקוב במפרט לרבות מזגן האויר שבו, אמצעי המיגון שנדרשו  ל-ידי המבטח ואביזריו הצמודים אליו או הנמצאים בו מכח הדין"
 • ובמילים פשוטות:

הרכב שלכם

ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
מה הפוליסה מכסה?
 • אש, ברק, התפוצצות, התקלחות
 • תאונה מכל סוג שהוא, התנגשות מקרית, התהפכות.
 • גניבהץ
 • כל נזק שנגרם בעקבות גניבה, תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה.
 • שטפון, סערה, התפוצצות, הר געש.
 • מעשה בזדון: אולם אם אתם או מי מטעמכם פגעתם באופן מכוון ברכוש, הכיסוי בטל.
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
מה לא נכלל בביטוח?
 • אובדן או נזק למקלט רדיו, רשם קול, למכשיר קשר, לאנטנה, לטלוויזיה ולטלפון המותקנים ברכב ולכל רכוש אחר הנמצא ברכב ואינו חלק מאביזריו אלא אם הוסכם אחרת בכתב.
 • צמיגים, אלא אם ניזקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב עקבמקרה ביטוח.
 • קלקולים מכניים או חשמליים שייגרמו לרכב אלא אם נגרמו במהלך או עקב מקרה הביטוח.
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
ומה אפשר להוסיף לכיסוי?
 • גרירה (כתוצאה מקלקול מכני) ממקום למקום.
 • רדיו/רדיו טייפ
 • שמשות
 • רכב חליפי
 • רעידת אדמה
 • פרעות ושביתות
 • חדש תמורת ישן (פיצוי) 
 • אובדן מוחלט באחוז מוקטן
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
אפשרויות שילובי הכיסוי בביטוח רכב
 • ביטוח חובה – שכשמו הוא חובה!
 • מקיף ללא כיסוי גניבה
 • מקיף ללא כיסוי תאונה
 • צד ג'
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
מי יכול לנהוג ברכב?
 • המבוטח
 • אדם ששמו נקוב במפרט
 • אדם הנוהג לפי הוראות המבוטח או ברשותו
 • אדם הנמצא בשירות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו
 • אדם הנוהג ברשות המבוטח עם אחד מהמנויים ליעיל
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
ביטוח אחריות כלפי צד ג'
 • הכיסוי כולל נזק לצד שלישי עקב שימוש ברכב בתקופת הביטוח
 • הוא לא כולל רכוש שבבעלות הנהג או המבוטח
 • הוא לא כולל רכוש שבפיקוח ואו בשמירתו של הנהג או המבוטח
 • מהן גבולות הפיצוי?
 • המבטח (חברת הביטוח) ישלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל מקרה ביטוח, עד לגבול האחריות הנקוב במפרט לגבי נזקי רכוש של צד שלישי.
 • המבטח ישא גם בהוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה הביטוח, וזאת אף מעל לגבול האחריות.
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
יוצאים מן הכלל ב"פוליסה תקנית"
 • אבדן נזק אוחבות שאירעו מחוץ לשטח מדינת ישראל, איזור יהודה ושומרון וחבל עזה.
 • נזק תוצאתי
 • נזק שנגרם בעתשהרכב היה מגויס לצה"ל
 • שביתות ומהומות*תביעה הנובעת מחבות שבחוזה
 • נזק שנגרם בשלהיות הנהג נתון להשפעת סמים
 • חריג מלחמה וטרור
 • רעידת אדמה
 • חריג רדיואקטיבי
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
ערך הרכב בפוליסה תקנית
 • אין סכום ביטוח.
 • אין סעיף תת ביטוח.
 • ערך הרכב נקבע ביום הנזק במחירון מכוניות משומשות כמצוין בפוליסה ובכפוף למשתנים המשפיעים על ערך הרכב.
 • הפרמיה המשולמת הינה הפרמיה המלאה
ביטוח רכב - גביש סוכנות לביטוח
השתתפות עצמית
 • נזק חלקי – לפי הנקוב בפוליסה
 • אבדן גמור-
  • גניבת רכב – אין השתתפות עצמית
   • אבדן גמור עקב תאונה – אין השתתפות עצמית
   • אבדן גמור להלכה – אין השתתפות עצמית