fbpx
Close

ביטוח דירה

לא מפחיד כמו שזה נשמע ולמה אתם חייבים שיהיה לכם אחד?


כמה דברים שחשוב לדעת על ביטוח דירה

גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
למי מיועד ביטוח דירה?
 • בעלי דירה
 • בעלי תכולת דירה
 • שוכרי דירה


גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
מהי החשיבות של ביטוח דירה?
 • ריבוי פריצות – בממוצע בישראל בכל 20 דקות נפרץ בית
 • נזקי אש – ב-2015 היו בארץ מעל ל-12,00 שריפות בבתים
 • נזקי טבע
 • הצפות ונזקי מים
גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
מהי פוליסת דירה תקנית?

הפוליסה מתחלקת לשלושה פרקים:

 • ביטוח תכולה
 • ביטוח מבנה ("הדירה")
 • חבויות צד ג' וחבות מעבידים

הפוליסה התקנית היא שקובעת לחברות הביטוח תקן מינימלי, כלומר כיסוי מינימלי שממנו אסור להן להשמיט דבר, אלא רק להוסיף ולשפר את תנאים לטובת המבוטח.

גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
מה הפוליסה מכסה?

ביטוח מבנה – בפוליסת דירה תקנית מכסה:

 • מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים.
 • מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפון וחשמל.
 • שערים, גדרות ודרכים מרוצפות.
 • קבועות (צמודי מבנה).

חלקו של המבוטח ברכוש המשותף.

גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
מה הפוליסה מכסה?

ביטוח תכולה בפוליסת דירה תקנית מכסה:

 • כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בהחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו.

למעט:

 • דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפםות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה.
 • כלי רכב מנועים, קראוונים, נגררים, כלי שייט וכלי טיס.
 • בעלי חיים.
 • זהב, כסף, מתחכות יקרות – במצב גולמי.
 • חוזים, שיקים, ניירות ערך, כתבי יד, תכניות, שרטוטים וכדומה.
 • ציוד ומלאי המשמש לעסק.
 • כלי נשק (למעט כלי נשק אישי המוחזק ברישיון).
גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
שני סוגי כיסויים לביטוח דירה
 • כיסוי "מקיף".
 • כיסוי על בסיס "כל הסיכונים" – אשר הוא רחב יותר.
גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
מגבלות שחשוב לדעת

דירה שאינה תפוסה –

 • אם למעלה מ-60 ימים אין שימוש בדירה, אין כיסוי על פעולת זדון, גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם וסיכון מים או נוזלים אחרים.
 • ניתן לבטל הגבלה זאת תמורת פרמיה ועמידה בתנאים מסוימים.
גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
מגבלות שחשוב לדעת

דירה המשמשת גם לעסק –

 • אם הדירה משמשת גם לעסק מבוטל כיסוי גניבה פשוטה.
 • מבנה – לא כולל את חלקי הדירה המשמשים לעסק. תכולה – לא כולל ציוד ומלאי המשמשים לעסק.
 • ניתן לבצע הרחבה לפעילות משרדית.
גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
ממה מורכב מחיר הביטוח?

סכום ביטוח מבנה – נקבע על פי גודל הדירה (מ"ר) ואיכות הבניה.

סכום ביטוח התכולה – נקבע בדרך כלל באמצעות סקרי דירות. מונע בעיית "תת ביטוח" במקרה של נזק (כאשר הסכום המבוטח אינו בקנה אחד עם שווי הרכוש).

ערך שיפוי לעומת ערך כינון –

שיפוי – ערך ממשי

כינון – ערך כחדש

גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
הרחבות לפוליסת דירה

בביטוח תכולה נכלל אוטומטית:

 • חבות כלפי צד שלישי.
 • חבות מעבידים.

בביטוח מבנה ניתן לרכוש בכסף כיסוי זה!

גביש סוכנות לביטוח - ביטוח דירה
הרחבות נוספות שניתן לרכוש:
 • תיקון מכשירים חשמליים.
 • שרברב לתיקון נזקי צנרת.
 • ביטוח שווי קרקע.
 • ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך.
 • ביטוח תכולה בכספת בנק.
 • ביטוח מתקן פוטו וולטאי (מתקן ביתי לייצור חשמל).
 • ניתן להוסיף כתבי שירות לשירותים שונים על ידי ספקים חיצוניים כדוגמת: "צנרת משלים", גג יבש, ביקור רופא ועוד.

בכל מקרה תנאי וחריגי הפוליסה כפי המופיעים בה הינם הקובעים לעניין הכיסוי הביטוחי